Strona główna   
O firmie    Dokumenty    Koncesje    Zdjęcia dnia    Galeria    Kontakt
Oferta

Opisy krajów

Informacje
Goście na stronie: 11
Godzina 2:06
Środa 24.07.24
Imieniny: Kingi i Krystyny

Zdjęcie dnia


Subskrypcja
Podając swój adres e-mail, będziesz informowany o nowych ofertach.

   
  Ubezpieczenia

    OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

                                 KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 

1.   Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., zwane dalej Signal Iduna S.A., zawiera umowy ubezpieczenia kosztów rezygnacji lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej zakupionej w biurze podróży, kosztów niewykorzystanych świadczeń a także kosztów anulowania biletu lotniczego.

2.   Ubezpieczenie może być zawarte w wariancie:

1)       RG – Rezygnacje,

2)       RGS – Rezygnacje,

3)       RGF – FLY Rezygnacje.

3.   W porozumieniu z ubezpieczającym do umów ubezpieczenia mogą być wprowadzone postanowienia dodatkowe lub odmienne od ustalonych w niniejszych Ogólnych Warunkach.

4.   Wprowadzone postanowienia odmienne, o których mowa w ust. 3 powinny być sporządzone na piśmie i w pełnym brzmieniu dołączone do umowy ubezpieczenia, pod rygorem ich nieważności.

 

                                                   DEFINICJE

§ 2

 

1.   Ubezpieczający - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej zawierająca umowę ubezpieczenia i zobowiązana do opłacenia składki.

2.   Ubezpieczony - osoba fizyczna, mająca miejsce zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej, na rzecz której zawarto umowę ubezpieczenia.

3.   Uprawniony - osoba upoważniona do otrzymania świadczenia w razie śmierci ubezpieczonego wyznaczona imiennie przez ubezpieczonego.

3.   W razie nie wyznaczenia osoby uprawnionej, świadczenie przysługuje członkom rodziny ubezpieczonego według następującej kolejności: małżonkowi, dzieciom, rodzicom, innym ustawowym spadkobiercom.

4.   Osoba bliska - współmałżonek, konkubent, konkubina, dzieci (również przysposobione), rodzeństwo, rodzice.

5.   Nagłe zachorowanie - powstały w sposób nagły stan chorobowy zagrażający zdrowiu lub życiu ubezpieczonego, wymagający natychmiastowej pomocy lekarskiej, w związku z którym nastąpiła konieczność poddania się leczeniu przed zakończeniem podróży.

6.   Nieszczęśliwy wypadek - nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego ubezpieczony, niezależnie od swej woli, doznał trwałego uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł.

7.   Przedwczesny poród – poród, który nastąpił nie później niż 32 tygodniu ciąży.

8.   Biuro podróży - mający siedzibę na terenie RP przedsiębiorca organizujący imprezy turystyczne lub pośredniczący w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych.

9.   Impreza turystyczna – co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jednolity program i objęte wspólną ceną, jeżeli usługi te obejmują nocleg lub trwają ponad 24 godziny albo jeżeli program przewiduje zmianę miejsca pobytu. Do imprez turystycznych zalicza się również pobyty w wynajętych domach lub mieszkaniach (apartamentach) wakacyjnych.

10. Bilet lotniczy – dokument o nazwie „Bilet pasażera i odcinek bagażowy” (ang. Passenger Ticket and Baggage Check) wydany przez przewoźnika lub w jego imieniu, zawierający warunki umowy, zawiadomienia oraz odcinki dotyczące lotu i pasażera, z zastrzeżeniem, iż jest to bilet międzynarodowej komunikacji lotniczej na trasie europejskiej, wykupiony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz wystawiony na podróż rozpoczynającą się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

11. Franszyza redukcyjna – określona procentowo kwota, o którą pomniejszona jest kwota odszkodowania wypłacanego przez Signal Iduna S.A.

                                  ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA

§ 3

 

1.   Umowę ubezpieczenia zawiera się na wniosek ubezpieczającego.

2.   Umowa ubezpieczenia nie może być zawarta później niż następnego dnia po dacie zawarcia umowy uczestnictwa w imprezie turystycznej lub wykupienia biletu lotniczego.

3.   Dokumentem niezbędnym do zawarcia umowy ubezpieczenia jest oryginał umowy uczestnictwa ubezpieczonego w imprezie turystycznej lub bilet lotniczy.

4.   Umowę  ubezpieczenia zawiera się w formie indywidualnej (imiennej), bądź zbiorowej (bezimiennej).

5.   Umowę w formie zbiorowej (bezimiennej) stosuje się pod warunkiem, że obejmuje ona wszystkich uczestników imprezy turystycznej jednakowym zakresem ubezpieczenia z zastosowaniem tej samej składki i sumy ubezpieczenia.

6.   Imienną ewidencję osób, o których mowa w ust.5, sporządzoną wg wzoru ustalonego przez Signal Iduna S.A. prowadzi ubezpieczający, który zobowiązany jest dołączyć ją do polisy lub udostępnić Signal Iduna S.A. na jego żądanie.

7.   Umowę ubezpieczenia może zawrzeć na rzecz ubezpieczonego osoba trzecia (ubezpieczający).

8.   Zawarcie umowy ubezpieczenia Signal Iduna S.A. potwierdza dokumentem ubezpieczenia, zwanym polisą.

 

                                SUMA I SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA

§ 4

 

1.   Sumą ubezpieczenia jest cena imprezy turystycznej, określana w umowie zawartej przez ubezpieczonego z biurem podróży lub cena biletu lotniczego w przypadku biletu lotniczego nie wyższa jednak niż równowartość w złotych 300 EUR.

2.   Składka ubezpieczeniowa ustalana jest w zależności od:

1)  wariantu ubezpieczenia,

2)  sumy ubezpieczenia (cena imprezy turystycznej lub biletu lotniczego),

3)  stawki składki określonej w taryfie, obowiązującej w dniu zawarcia umowy         ubezpieczenia.

 

OKRES UBEZPIECZENIA

§ 5

 

1.   Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia następnego po dniu zawarcia umowy ubezpieczenia (daty wystawienia polisy i uiszczenia składki).

2.   Ochrona ubezpieczeniowa kończy się z dniem zakończenia imprezy turystycznej, nie później jednak niż z upływem okresu ubezpieczenia określonego w umowie ubezpieczenia. Data zakończenia imprezy turystycznej określana jest w umowie między ubezpieczonym a biurem podróży. W przypadku  ubezpieczenia kosztów anulowania biletu lotniczego, ochrona ubezpieczeniowa kończy się z momentem wejścia ubezpieczonego na pokład samolotu.

3.   Ochrona ubezpieczeniowa wygasa z chwilą zgłoszenia rezygnacji lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej lub zgłoszenia anulacji biletu lotniczego, skutkujących wypłatą odszkodowania przez Signal Iduna S.A.

 

ROZWIĄZANIE UMOWY UBEZPIECZENIA

§ 6

 

1.   Od umowy ubezpieczenia zawartej na okres dłuższy niż 6 miesięcy ubezpieczający ma prawo odstąpienia, w terminie 30 dni, a w przypadku gdy ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia ubezpieczającego z obowiązku zapłaty składki za okres, w jakim Signal Iduna S.A. udzielał ochrony ubezpieczeniowej.

2.   Odstąpienie od umowy w podanym ustawowo terminie nie powoduje potrącenia kosztów manipulacyjnych.

3.   Zwrot składki z tytułu wypowiedzenia umowy za niewykorzystany okres ubezpieczenia następuje po potrąceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 20% zwracanej składki.

4.   W przypadku wypowiedzenia umowy w trakcie ubezpieczenia, ubezpieczonemu przysługuje zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia tylko wtedy, gdy nie wystąpiła szkoda i nie wypłacono świadczenia z tego tytułu.

4.   Zwrot składki następuje po oddaniu oryginału polisy przez ubezpieczonego i złożeniu pisemnego oświadczenia o braku wystąpienia szkody.

5.   Prawa i obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia przechodzą na wskazaną przez ubezpieczonego osobę, która  - za zgodą biura podróży - zastępuje ubezpieczonego na imprezie turystycznej, pod warunkiem powiadomienia przez ubezpieczającego Signal Iduna S.A. o tym fakcie, nie później niż przed rozpoczęciem imprezy, jeżeli wcześniej nie nastąpiło zdarzenie wymienione § 7 ust.3, skutkujące zgłoszeniem wobec Signal Iduna S.A. roszczenia z tytułu umowy ubezpieczenia. Zmiana osoby ubezpieczonej wymaga wystawienia nowej polisy (przy ubezpieczeniu indywidualnym) lub zmiany w imiennej ewidencji osób ubezpieczonych (przy ubezpieczeniu zbiorowym). Postanowienia  pkt 5  nie mają zastosowania do  ubezpieczenia kosztów anulowania biletu lotniczego.

 

                                     PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA                                       WARIANT RG Rezygnacje

 

§ 7

 

1.   Przedmiotem ubezpieczenia  są koszty rezygnacji lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej - z przyczyn losowych wymienionych w ust. 3, niezależnych od ubezpieczonego.

2.   Za koszty rezygnacji z imprezy turystycznej uważa się opłaty przewidziane w pisemnej umowie zawartej z biurem podróży przez ubezpieczonego, poniesione przez niego w związku z rezygnacją z uczestnictwa w imprezie turystycznej przed jej rozpoczęciem.

3.   Signal Iduna S.A. zwraca opłaty poniesione przez ubezpieczonego w związku z rezygnacją, jedynie gdy rezygnacja wynika z następujących powodów:

1)   nieszczęśliwy wypadek, przedwczesny poród, nagłe zachorowanie ubezpieczonego - jeżeli uniemożliwiają jego uczestnictwo w imprezie, lub śmierć ubezpieczonego,

2)  poważna szkoda w mieniu ubezpieczonego, powstała w wyniku działania ognia, katastrof żywiołowych lub będąca następstwem przestępstwa, powodująca konieczność wykonania czynności prawnych i administracyjnych, przy których niezbędna jest obecność ubezpieczonego,

3)  nieszczęśliwy wypadek, przedwczesny poród, nagłe zachorowanie osoby bliskiej ubezpieczonemu - jeżeli wymagają świadczenia przez ubezpieczonego stałej opieki na rzecz tej osoby lub śmierć osoby bliskiej,

4)  śmierć, nieszczęśliwy wypadek, przedwczesny poród lub nagłe zachorowanie osoby towarzyszącej w wyjeździe, zgłoszonej przez ubezpieczonego przy podpisywaniu umowy z biurem podróży, jedynie, jeżeli umowa dotyczy wynajmu domu lub mieszkania (apartamentu) wakacyjnego, a cena wynajmu została ustalona łącznie dla wskazanej liczby osób. Liczba zgłoszonych osób nie może być większa niż dopuszczona umową z biurem podróży.

4.   Za koszty przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej uważa się poniesione przez ubezpieczonego dodatkowe koszty transportu powrotnego, będące różnicą między kosztami transportu powrotnego przewidzianymi w umowie z biurem podróży a kosztami transportu związanymi z wcześniejszymi powrotem z imprezy.

5.   Signal Iduna S.A. zwraca dodatkowe koszty transportu powrotnego odpowiadającego standardowi usług transportowych przewidzianych w umowie z biurem podróży. Koszty transportu są zwracane tylko w przypadku, gdy  umowa z biurem podróży obejmuje transport w obie strony.

6.   Signal Iduna S.A. zwraca dodatkowe koszty transportu powrotnego, jeżeli uczestnictwo ubezpieczonego, w określonej w umowie imprezie turystycznej, nie może być kontynuowane zgodnie z planem z powodów wymienionych w § 7 ust. 3.

                                  WARIANT RGS Rezygnacje

§8

 

1.   Przedmiotem  ubezpieczenia są koszty wymienione w §7 oraz po opłaceniu dodatkowej składki, koszty niewykorzystanych świadczeń podróżnych, w przypadku przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej.

2.   Za niewykorzystane świadczenia podróżne uważa się, określoną w procentach ceny imprezy turystycznej, nie wykorzystaną część świadczeń przewidzianych w umowie z biurem podróży.

3.   Signal Iduna S.A. zwraca niewykorzystane świadczenia podróżne, o ile uczestnictwo w określonej w umowie imprezie turystycznej zostało przerwane z powodów wymienionych w §7 ust.3.

 

WARIANT RGF - Fly Rezygnacje

§9

 

1.   Przedmiotem ubezpieczenia są koszty , jakimi Ubezpieczony/Ubezpieczający został obciążony przez przewoźnika w związku z anulowaniem biletu lotniczego przed rozpoczęciem podróży lotniczej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z datą wylotu określoną w pierwszym odcinku tego biletu.

2.   Ubezpieczenie dotyczy biletów lotniczych na europejskich trasach międzynarodowych, wykupionych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem biur podróży.

3.   Signal Iduna S.A.  zwraca opłaty poniesione przez ubezpieczonego w związku z anulowaniem biletu lotniczego z powodów wymienionych w §7 ust 3.

 

                          OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

§ 10

 

1.   Z odpowiedzialności Signal Iduna S.A. wyłączone są szkody powstałe z przyczyn wymienionych w  § 7 ust.3, jeśli powstały w przypadku:

a)  przewlekłej choroby, stwierdzonej u ubezpieczonego lub osoby bliskiej przed zawarciem umowy ubezpieczenia, zaburzeń psychicznych, depresji, wad wrodzonych,

b)  umyślnego działania ubezpieczonego lub osób bliskich, usiłowania albo popełnienia samobójstwa lub przestępstwa,

c)  spożycia alkoholu, zażycia narkotyków lub innych środków odurzających,

d)  wypadków, jeżeli ubezpieczony lub osoba bliska prowadziła pojazd lub inny środek lokomocji bez wymaganych uprawnień, lub będąc pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,

e)  działań wojennych (stanu wyjątkowego), stanu wojennego, aktów terroryzmu, aktów sabotażu oraz udziału ubezpieczonego w zamieszkach, rozruchach, strajkach, aktach protestacyjnych, blokadach dróg i bójkach.

2.   Signal Iduna S.A. nie ponosi odpowiedzialności, jeśli ubezpieczony w związku z tym samym zdarzeniem uzyska świadczenie z tytułu innej umowy ubezpieczenia lub które zostały pokryte przez inne instytucje.

3.   Signal Iduna S.A. nie zwraca dodatkowych kosztów poniesionych przez ubezpieczającego / ubezpieczonego w związku ze zgłoszeniem rezygnacji z imprezy turystycznej lub przerwania uczestnictwa, nie wliczonych w cenę imprezy (wizy, telefony itp.). Nie są również zwracane dodatkowe koszty związane z anulacją biletu lotniczego np. koszty wizy.

4.   W przypadku ubezpieczenia kosztów anulowania biletu lotniczego , z odpowiedzialności Signal Iduna S.A. wyłączone są również szkody związane z :

1)  anulowaniem biletów na loty czarterowe,

2)  brakiem lub niemożliwością dokonania szczepienia, jak i innych zabiegów prewencyjnych związanych z planowaną podróżą.

 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU REZYGNACJI  LUB PRZERWANIA UCZESTNICTWA W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ LUB ANULACJI BILETU LOTNICZEGO

§11

1.   W przypadku rezygnacji lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej lub anulowania biletu lotniczego ubezpieczający / ubezpieczony zobowiązany jest:

1)  dołożyć wszelkich starań, aby zminimalizować koszty związane z rezygnacją. W tym celu,

natychmiast po powzięciu wiadomości, ale nie później niż w ciągu 2 (dwóch) dni od daty zaistnienia zdarzenia wymienionego w  § 7 ust.3, poinformować o tym biuro podróży  i złożyć w biurze wymagane dokumenty zgłoszenia rezygnacji,

2)  w ciągu 7 dni od daty poinformowania biura podróży dostarczyć do Signal Iduna S.A. (bezpośrednio lub za pośrednictwem biura) dokumenty potwierdzające zasadność zgłaszanego roszczenia, w tym:

a)  polisę oraz umowę uczestnictwa w imprezie turystycznej dla wariantu RG i RGS lub bilet lotniczy dla wariantu RHF,

b)  oświadczenie o złożonej w biurze podróży o rezygnacji z imprezy turystycznej lub przerwaniu uczestnictwa, lub anulowaniu biletu lotniczego, poświadczone przez to biuro podróży,

c)  zaświadczenie biura podróży (rachunek) o wysokości potrąceń z tytułu rezygnacji lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej lub anulowania biletu lotniczego,

d)  oryginalne rachunki i dowody opłat za transport powrotny w przypadku przerwania uczestnictwa w imprezie,

e)  wymaganą przez Signal Iduna S.A. dokumentację lekarską, z przeprowadzonego leczenia wraz z wynikami badań, potwierdzającą konieczność rezygnacji lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej lub anulowania biletu lotniczego, zwolnienie lekarskie, zaświadczenie lekarskie o nagłym zachorowaniu lub nieszczęśliwym wypadku, itp.,

f)   zaświadczenie policji o wystąpieniu szkody w mieniu z powodów określonych w § 7 ust.3 pkt 2,

3)  zwolnić inne firmy ubezpieczeniowe, urzędy i leczących go lekarzy z obowiązku zachowania  tajemnicy wobec Signal Iduna S.A.

4)  poddać się badaniu przez lekarza wyznaczonego przez Signal Iduna S.A. Signal Iduna S.A. ponosi związane z tym koszty, w tym również związane z utratą wynagrodzenia przez ubezpieczonego.

2.   Jeżeli ubezpieczający z powodu winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa  nie dopełnił któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w ust.1, a

miało to wpływ na ustalenie okoliczności lub rozmiaru szkody, Signal Iduna S.A. może odmówić wypłaty odszkodowania lub je zmniejszyć.

 

                       USTALENIE I WYPŁATA ŚWIADCZENIA

§ 12

 

1.   Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową, Signal Iduna S.A. w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, informuje o tym ubezpieczającego i ubezpieczonego oraz przeprowadza postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia, a także pisemnie lub drogą elektroniczną informuje ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia świadczenia.

2.   Ustalenie zasadności i wysokości świadczenia następuje na podstawie dowodów przedłożonych przez ubezpieczonego lub osobę uprawnioną, jednakże Signal Iduna S.A. ma prawo do ich weryfikacji i zasięgania opinii specjalistów.

3.   Wysokość odszkodowania w przypadku rezygnacji z imprezy turystycznej uzależniona jest od daty zgłoszenia rezygnacji w biurze podróży, w stosunku do dnia rozpoczęcia imprezy. Jeżeli zgłoszenie nastąpiło:

1)  do 30 dnia przed rozpoczęciem imprezy, Signal Iduna S.A. zwraca koszty poniesione przez ubezpieczonego, ale nie wyższe niż 15% ceny imprezy;

2)  między 29 a 22 dniem przed rozpoczęciem imprezy, Signal Iduna S.A. zwraca koszty poniesione przez ubezpieczonego, ale nie wyższe niż 20% ceny imprezy;

3)  między 21 a 15 dniem przed rozpoczęciem imprezy, Signal Iduna S.A. zwraca koszty poniesione przez ubezpieczonego , ale nie wyższe niż 30% ceny imprezy;

4)  między 14 a 8 dniem przed rozpoczęciem imprezy, Signal Iduna S.A. zwraca koszty poniesione przez ubezpieczonego, ale nie wyższe niż 45% ceny imprezy;

5)  między 7 a 1 dniem przed rozpoczęciem imprezy, Signal Iduna S.A. zwraca koszty poniesione prze ubezpieczonego, ale nie wyższe niż 55% ceny imprezy;

6)  w dniu rozpoczęcia imprezy, Signal Iduna S.A. zwraca koszty poniesione przez ubezpieczonego, ale nie wyższe niż 75% ceny imprezy.

4.   Wysokość odszkodowania za nie wykorzystane świadczenia podróżne jest określana w procencie ceny imprezy, będącym proporcją pomiędzy liczbą dni następujących po dniu przerwania uczestnictwa do dnia zakończenia imprezy a liczbą dni całej imprezy, przewidzianą w umowie z biurem podróży.

5.   Wysokość odszkodowania w przypadku anulowania biletu lotniczego jest uzależniona od ceny biletu i daty zgłoszenia rezygnacji w biurze podróży, w stosunku do dnia rozpoczęcia podróży lotniczej. Jeżeli zgłoszenie nastąpiło:

1). do 30 dnia przed rozpoczęciem podróży lotniczej , Signal Iduna S.A. zwraca koszty poniesione przez ubezpieczonego, ale nie wyższe niż 15% ceny biletu;

2). między 29 a 22 dniem przed rozpoczęciem podróży lotniczej, Signal Iduna S.A. zwraca koszty poniesione przez ubezpieczonego, ale nie wyższe niż 20% ceny biletu;

3).między 21 a 15 dniem przed rozpoczęciem podróży lotniczej, Signal Iduna S.A. zwraca koszty poniesione przez ubezpieczonego, ale nie wyższe niż 30% ceny biletu;

4). między 14 a 8 dniem przed rozpoczęciem podróży lotniczej, Signal Iduna S.A. zwraca koszty poniesione przez ubezpieczonego, ale nie wyższe niż 45% ceny biletu;

5). między 7 a 1 dniem przed rozpoczęciem podróży lotniczej, Signal Iduna S.A. zwraca koszty poniesione prze ubezpieczonego, ale nie wyższe niż 55% ceny biletu;

6). w dniu rozpoczęcia podróży lotniczej, Signal Iduna S.A. zwraca koszty poniesione przez ubezpieczonego, ale nie wyższe niż 75% ceny biletu.

6.   Z każdego wypłacanego odszkodowania ubezpieczonemu potrącana jest franszyza redukcyjna w wysokości 20% wartości odszkodowania przyznanego z tytułu umowy ubezpieczenia, lecz nie mniej niż 50 zł.

7.   Górną granicę wypłaconych odszkodowań z tytułu rezygnacji lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej lub anulowania  biletu lotniczego stanowi suma ubezpieczenia określona w § 4 ust.1.

8.   Jeżeli przyczyną wystąpienia o odszkodowanie z tytułu kosztów rezygnacji lub przerwania uczestnictwa w imprezie lub anulowania biletu lotniczego jest śmierć ubezpieczonego, odszkodowanie wypłacane jest osobie uprawnionej, o której mowa w  § 2 pkt 3.

9.   Odszkodowanie wypłacane jest w złotych polskich.

 

§ 13

 

1.   Signal Iduna S.A. wypłaca świadczenie w terminie 30 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

2.   Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Signal Iduna S.A. lub wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie jest wypłacane w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część świadczenia Signal Iduna S.A. obowiązane jest wypłacić w terminie określonym w ust. 1.

3.   Jeżeli świadczenie nie przysługuje Signal Iduna S.A. informuje o tym ubezpieczonego na piśmie, zgodnie z ust. 1, wskazując na okoliczności i podstawę prawną uzasadniającą odmowę wypłaty świadczenia.

4.   Signal Iduna S.A. powiadamia na piśmie ubezpieczonego o wysokości przyznanego świadczenia.

                                          SPRAWY SPORNE

§ 14

1.   Jeżeli ubezpieczony nie zgadza się z ustaleniami jednostki organizacyjnej Signal Iduna S.A. co do odmowy zaspokojenia roszczenia lub do wysokości świadczenia, może on w ciągu 30 dni od dnia otrzymania decyzji w tej sprawie zgłosić na piśmie żądanie ponownego rozpatrzenia sprawy.

2.   Signal Iduna S.A. jest obowiązane poinformować ubezpieczonego o terminie wymienionym w ust. W razie niedopełnienia tego obowiązku termin przewidziany w ust. 1 nie biegnie.

3.   Powództwo o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia osoba uprawniona może wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sądem właściwym dla miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczającego, ubezpieczonego, uposażonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

 

ROSZCZENIA REGRESOWE

§ 15

 

1.   Z dniem wypłaty świadczenia, roszczenia ubezpieczonego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę, do wysokości wypłaconego świadczenia, przechodzi z mocy prawa na Signal Iduna S.A.

2.   Jeżeli Signal Iduna S.A. pokryło tylko część szkody, ubezpieczonemu przysługuje co do pozostałej części pierwszeństwo zaspokojenia roszczeń przed roszczeniami Signal Iduna S.A.

3.   Nie przechodzi na Signal Iduna S.A. roszczenie ubezpieczonego przeciw osobom, z którymi ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym lub za które ponosi odpowiedzialność.

4.   Jeżeli ubezpieczony bez zgody Signal Iduna S.A. zrzekł się roszczenia przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę lub je ograniczył, Signal Iduna S.A. może odmówić wypłaty świadczenia lub je zmniejszyć.

5.   Jeżeli zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia zostanie ujawnione po wypłaceniu świadczenia, Signal Iduna S.A. może żądać od ubezpieczonego zwrotu całości lub części wypłaconego świadczenia.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16

1.   Wszelkie zawiadomienia i zaświadczenia ubezpieczonego, ubezpieczającego, uprawnionego i osoby składającej roszczenie w związku z umową ubezpieczenia, powinny być składane na piśmie za pokwitowaniem lub przesyłane listem poleconym.

2.   Jeżeli ubezpieczony, ubezpieczający, uprawniony lub osoba składająca roszczenie zmienił adres lub siedzibę i nie zawiadomił o tym Signal Iduna S.A., przyjmuje się, że Signal Iduna S.A. dopełniło swojego obowiązku zawiadomienia lub oświadczenia, jeżeli pismo zostało wysłane pod ostatni znany mu adres siedziby ubezpieczonego.

3.   W sprawach nieuregulowanych w niniejszych ogólnych warunkach mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. nr 124, poz. 1151 z dnia 16 lipca 2003).

4.   Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia zostały zatwierdzone uchwałą Zarządu  Nr 2/Z/04 z dnia 2 lutego 2004 roku. i mają zastosowanie do umów zawartych od dnia 1 marca 2004 roku.

 

 

 

Prezes Zarządu Signal Iduna S.A.                Członek Zarządu Signal Iduna S.A. 

Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych. Więcej informacji w polityce prywatności.
 
 
OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 
  Code and design by new4mat.com Administracja