Strona główna   
O firmie    Dokumenty    Koncesje    Zdjęcia dnia    Galeria    Kontakt
Oferta

Opisy krajów

Informacje
Goście na stronie: 8
Godzina 0:53
Środa 24.07.24
Imieniny: Kingi i Krystyny

Zdjęcie dnia


Subskrypcja
Podając swój adres e-mail, będziesz informowany o nowych ofertach.

   
  Warunki uczestnictwa

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ BIURO PODRÓŻY  „PODZAMCZE”

I. Zawarcie umów.
ZLECENIOBIORCA (zwany dalej ORGANIZATOREM)
ZLECENIODAWCA (zwany dalej KLIENTEM)
1.Niniejsze Warunki Uczestnictwa stanowią ogólne warunki umowne ORGANIZATORA, stosowane w umowach o świadczenie usług turystycznych.                                                                                                    2.KLIENT podpisując umowę z ORGANIZATOREM, potwierdza, że zapoznał się i akceptuje niniejsze warunki uczestnictwa.                                                                                                                              
3. Umowa zostaje zawarta w momencie jej podpisania przez KLIENTA i ORGANIZATORA lub upoważnioną przez niego inną osobę zwaną Agentem.                                                                                                                  4.KLIENT podpisuje umowę w imieniu własnym i osób trzecich, których dane zawarte są w umowie jako dane uczestników imprezy.                                                                                                                 
II. Warunki płatności.
1.W dniu zawarcia umowy KLIENT zobowiązany jest wpłacić zaliczkę w wysokości co najmniej 30% ceny ustalonej w umowie.                                                                                                  
2.KLIENT zobowiązany jest do uiszczenia całości kosztów w terminie nie później niż 10 dni przed rozpoczęciem imprezy.                                                                                                                                 
3.W przypadku zakupu imprezy w terminie krótszym niż 10 dni przed rozpoczęciem imprezy KLIENT zobowiązany jest do wpłaty całej należności w dniu podpisania umowy.                                                                                                                                                                                                                                                              
4.Nie dokonanie wpłat w określonych wyżej terminach powoduje rozwiązanie umowy i skreślenie wszystkich osób zawartych w umowie z listy uczestników imprezy.                                                                                                                                                                                                                                                                                   
III. Zmiana programu świadczeń i cen.
1.ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo zmiany programu i świadczeń imprezy, gdy zmiana ta jest powodowana czynnikami od niego niezależnymi, jednak zawarte w umowie świadczenia mogą być zastąpione jedynie świadczeniami o tym samym lub wyższym standardzie i w tej samej ilości. Jednakże w ww. przypadku KLIENTOWI nie przysługuje prawo do jakichkolwiek roszczeń finansowych.                                                                                                                                                                                                                                                                          
2.Jeżeli zmiana programu lub świadczeń wpływa na zubożenie świadczeń umownych lub zmniejszenie liczby tych świadczeń, ORGANIZATOR zobowiązany jest powiadomić KLIENTA o tej zmianie. W takim przypadku KLIENT ma prawo odstąpić od umowy z zachowaniem prawa do zwrotu wpłaconych kwot pieniężnych. Jeżeli KLIENT w terminie 7 dni na piśmie nie sprzeciwi się zmianie, ORGANIZATOR uzna, że wyraził on na nią zgodę, przy czym wiążąca jest data dotarcia pisemnego sprzeciwu do ORGANIZATORA.
3.ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do zmiany ceny imprezy z zastrzeżeniem, że może ono nastąpić nie później niż 21 dni przed datą rozpoczęcia imprezy. Zmianę cen uzasadniają udokumentowane: zmiany kursów walut o więcej niż 8% w stosunku do kursu z dnia podpisania umowy, wzrostu kosztów transportu, wzrostu opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych.                                                                                                                                                            
4.Wzrost ceny imprezy wynikającej z umowy niezależnie od innych przyczyn prawem przewidzianych upoważnia KLIENTA do odstąpienia od umowy. Odstąpienie jest skuteczne, jeżeli KLIENT powiadomił o tym fakcie ORGANIZATORA nie później niż w terminie 5 dni od daty poinformowania go o wzroście cen, przy czym odstąpienie nie może nastąpić później niż na 14 dni przed rozpoczęciem imprezy. W przypadku niezachowania powyższych terminów KLIENT zobowiązany jest do uiszczenia dopłaty w terminie 7 dni przed rozpoczęciem imprezy, a gdy  tego nie dopełni, stosuje się odpowiednie postanowienia  II pkt. 4.  

IV. Odwołanie imprez przez ORGANIZATORA. 
1.ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo odwołania imprezy w terminie nie krótszym niż 14 dni przed jej rozpoczęciem z przyczyn leżących po jego stronie lub w przypadku braku odpowiedniej ilości uczestników imprezy.                                                                                                                                                                                                                                                            
2.Z powodu siły wyższej impreza może być odwołana w każdym czasie.                                                                                                                                                                                                             3.Odwołanie imprezy zobowiązuje ORGANIZATORA do przedstawienia KLIENTOWI oferty zastępczej lub zwrotu uiszczonych przez KLIENTA kwot.

V. Rezygnacja z udziału w Imprezie. 
1.Rezygnacja z udziału w imprezie następuje z datą doręczenia do ORGANIZATORA pisma zawierającego oświadczenie o rezygnacji KLIENTA z udziału w imprezie.                                                                                                                                                                                                                                                        
2.ORGANIZATOR z uwagi na poniesione koszty ma prawo dokonania potrąceń, z wniesionych przez KLIENTA opłat według następujących zasad:
a. odstąpienie uczestnika od umowy uprawniają biuro do potrącenia opłaty manipulacyjnej z tytułu obsługi zgłoszenia w kwocie 15zł. raz:  
b.40% wartości imprezy, jeżeli rezygnacja nastąpi w terminie od 35 do 21 dni przed datą rozpoczęcia imprezy  
c. 50% wartości imprezy, jeżeli rezygnacja nastąpi w terminie: od 20 do 14 dni przed datą rozpoczęcia imprezy.                                                                                               
d. 60% wartości imprezy, jeżeli rezygnacja nastąpi w terminie do 13 do 8 dni przed datą rozpoczęcia imprezy. 
e. 70% wartości imprezy, jeżeli rezygnacja nastąpi w terminie od 7 dni do 48 godzin przed rozpoczęcia imprezy. 
f. poniżej 48 godzin przed datą rozpoczęcia imprezy potrąca się 75% ceny imprezy.
3. Jeżeli KLIENT odstąpi od umowy wskazując jednocześnie osobę spełniającą warunki uczestnictwa w imprezie w miejsce KLIENTA, ORGANIZATOR nie pobiera żadnych opłat jeżeli  zostanie poinformowany nie później niż dzień przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.                                                                                                                                                 
VI. Ubezpieczenie.  

1.W ramach ceny imprezy – w przypadku wyjazdu grupowego – organizator zapewnia  Uczestnikom ubezpieczenie: KL (kosztów leczenia) na sumę ubezpieczeniową – 10000€, NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) na sumę ubezpieczeniową – 7000PLN, bagaż na sumę ubezpieczeniową 500PLN. Ubezpieczyciel: SIGNAL IDUNA POLSKA  Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z  siedzibą w Gdańsku przy ul. Piwnej 1/2, odział w Katowicach z Biurem Handlowym w Opolu przy ul. Ozimskiej 48. tel. 4540119 – biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 900-1700, w soboty w godz. 900-1300.
Postępowanie w razie wypadku:
W celu skorzystania z pomocy medycznej lub innych usług medycznych oraz pokrycia kosztów Ubezpieczony (bądź w jego imieniu inna osoba) przed podjęciem jakikolwiek działań we własnym zakresie zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o zaistniałym zdarzeniu pilota grupy, który jest w posiadaniu grupowej polisy ubezpieczeniowej.  
VII. Ubezpieczenie od Kosztów Rezygnacji
Klient ma prawo zawrzeć z firmą ubezpieczeniową umowę ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej.

VIII. Reklamacje. 

1. Reklamacje dotyczące realizacji powyższej umowy można zgłaszać wyłącznie w formie pisemnej w ciągu 7 dni od daty zakończenia wycieczki.                                                                                                                        2. ORGANIZATOR zastrzega sobie, że będzie rozpatrywać reklamację, o ile przedmiot reklamacji był na piśmie zgłoszony pilotowi grupy w czasie trwania wycieczki.                                                                                                                                          
IX. Zakres odpowiedzialności ORGANIZATORA.  

1.ORGANIZATOR odpowiada za należyte zrealizowanie imprezy turystycznej zgodnie z załączonym do umowy programem imprezy.                                                                                                                                                                      
3.ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie umowy polegające na niewykonaniu bądź nienależytym wykonaniu umowy, jeżeli było to skutkiem działań KLIENTA lub osób trzecich nie związanych umową z ORGANIZATOREM.                                                                                                                                                                                                                                               
3.W razie rażącego lub uporczywego naruszenia porządku przez KLIENTA podczas imprezy, ORGANIZATOR może rozwiązać umowę z KLIENTEM w trybie natychmiastowym.                                                                                                                                 
4.ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikłe z powodu przedłużenia się podróży docelowej i powrotnej z przyczyn od ORGANIZATORA niezależnych, jak opóźnienia na przejściach granicznych, opóźnienia w startach samolotów, warunki atmosferyczne lub techniczne.                                                                                                                                                     
5.ORGANIZATOR nie odpowiada za odstąpienia KLIENTA od umowy spowodowane zatrzymaniem go przez służby graniczne lub brakiem ważnych dokumentów upoważniających go do przekroczenia granicy
X. Postanowienia końcowe. 

 1. Podstawy prawne - Umowa opiera się o przepisy Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. O usługach turystycznych ( DzU nr 133 poz. 884 ze zmianami ) oraz Kodeksu Cywilnego.                                                                                                                                                                   
2.Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją umowy rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku braku porozumienia przez Sąd właściwy dla siedziby ORGANIZATORA. 

 
Załączniki:

  Warunki Uczestnictwa PDF


 

Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych. Więcej informacji w polityce prywatności.
 
 
OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 
  Code and design by new4mat.com Administracja